bg header new

logo hboDe overgang van het ene naar het andere jaar brengt ieder jaar een aantal verplichtingen met zich mee. Dit is vanzelfsprekend ook het geval met de overgang van 2018 naar 2019 voor een organisatie zoals wij zijn, HBO De Peel.

 


De grootste druk daarbij ligt op het secretariaat. In de maand december moeten de cijfers van diverse zaken over het jaar 2018 bijeen gegraaid worden om ervoor te zorgen dat net voor of net na de jaarwisseling de stukken geproduceerd kunnen worden die noodzakelijk zijn. Let wel, alles wat geproduceerd wordt gaat eerst in concept langs alle bestuursleden die daar hun zegje over doen. Pas daarna wordt het concept definitief.

Beleidsplan 2019
Zo moest in de maand december het beleidsplan voor 2019 geproduceerd worden. Daarin moet vooral vooruit gekeken worden naar 2019, maar je ontkomt er niet aan om ook achterom naar 2018 te kijken. Zaken die toen teveel of te weinig aandacht hebben gekregen moeten in het beleidsplan wellicht bijgesteld worden. Nieuwe omstandigheden zorgen er mogelijk voor dat volkomen nieuwe zaken benoemd moeten worden en wellicht als speerpunt aangeduid dienen te worden. Het is natuurlijk ook een beetje in de toekomst kijken wat je met zo’n beleidsplan aan het doen bent. Je kan natuurlijk enorm ambitieus zijn, maar je moet er wel voor zorgen dat je niet verder probeert te springen als je polsstok lang is. Al met al is ons beleidsplan 2019 er gekomen en ons bestuur is er tevreden over.

Financiën
Dan moeten er voor 2019 ook weer centjes in kas komen om de tent van HBO De Peel weer draaiende te houden. Zoals u wellicht weet zijn wij een stichting en een stichting heeft geen leden. Wanneer je geen leden hebt kan je ook geen contributie innen. Hoe financier je zo’n club dan zult u zich afvragen. In principe is het zo dat in de Overlegwet 2015 staat dat de verhuurder verplicht is de kosten te vergoeden die een huurdersorganisatie maakt om haar taken te kunnen vervullen. Daaronder valt eigenlijk alles wat we doen en laten. Elke huurdersorganisatie en verhuurder doet dat op eigen wijze. Bij ons is het zo dat wij jaarlijks een begroting opmaken en deze voorleggen aan de directie van Bergopwaarts. De directie laat daar haar licht over schijnen, spreekt daar veelal nog over met ons bestuur en beslist dan. Begin 2019 worden onze financiële stukken over 2018 bekeken door een accountantsbureau die daar vervolgens een financieel jaarverslag van maakt wat door ons wordt aan geboden aan de directie van Bergopwaarts. Ook daar komt een oordeel over. U begrijpt dat dit gebeuren extra druk legt op onze penningmeester, maar alle bestuursleden worden bij de invulling van het financiële reilen en zeilen van onze organisatie betrokken.

Jaarverslag 2018
Begin 2019 gaat de secretaris alle zaken bij elkaar zoeken die hij nodig heeft om het jaarverslag over 2018 te produceren. Wanneer je door het jaar heen probeert alles zo goed mogelijk te rubriceren en vast te leggen heb je een redelijk goed uitgangspunt om het geheel duidelijk, transparant en als het kan ook nog goed leesbaar te maken. Een behoorlijke klus maar half januari 2019 kon het bestuur er zijn zegen over uitspreken en kon het worden aangeboden aan de directie van Bergopwaarts, in een later stadium aan de kring van personen en instanties waar wij als HBO De Peel een relatie mee hebben en nog even later werd het op deze website gepubliceerd.
Wat is er dus in korte tijd gebeurd? De begroting 2019, het beleidsplan 2019 en het jaarverslag 2018 werden opgemaakt en aan de directie van Bergopwaarts aangeboden.

Bespreking met Bergopwaarts
Vervolgens werden wij uitgenodigd door mevrouw Tanja Liebers – van Rooy, Directeur-bestuurder van Bergopwaarts, om daar met haar en de manager Wonen de heer Mark Kieft over te komen spreken.
Er bekruipt je dan toch een gevoel van: “Hebben we het allemaal wel goed gedaan, staat het wel goed vermeld allemaal, kloppen de cijfers, wat vinden ze van onze uitgaven” en al dat soort zaken, omdat je als organisatie toch even onder de loep ligt.
We kunnen er kort over zijn, het was een prettig gesprek waaruit ons duidelijk is geworden dat de directie van Bergopwaarts zich goed kan vinden in de wijze waarop HBO De Peel haar taak – de behartiging van de belangen van huurders en woningzoekenden bij Bergopwaarts – op een goede wijze uitvoert. Hier en daar werd wel een accent gelegd op een bepaalde werkwijze maar daar doen wij ons voordeel mee, opbouwende kritiek is bij ons altijd welkom.

Beoordeling
Deze week ontvingen wij van mevrouw Liebers een schrijven waarin zij de zaken aanroerde die tijdens het hiervoor beschreven gesprek aan de orde zijn gekomen.
Zij gaf aan de begroting voor 2019 goed te keuren met enige technische opmerkingen daarbij; het beleidsplan 2019 vond zij “kort en krachtig met daarin de elementaire onderwerpen en ambities die aansluiten bij jullie verantwoordelijkheid als huurdersorganisatie van Bergopwaarts” en het jaarverslag 2018 “laat zien op welke gedreven en enthousiaste wijze jullie invulling geven aan de rol en de functie van het vertegenwoordigen van de huurders van Bergopwaarts”.

En nu?
Deze woorden komen lekker binnen bij ons, de bestuursleden van HBO De Peel. Het verzacht enigszins de domper die je te verwerken krijgt wanneer je bijna 500 huurders per persoonlijke brief hebt uitgenodigd voor een huurdersavond en er komt er maar 1 opdagen.
Het geeft je ook een gevoel dat je op de goede weg zit met het beleid dat je z’n allen uitstippelt. Wat het niet doet is je een gevoel van zelfgenoegzaamheid geven. Nee, als het kan betere manieren vinden om het contact met de achterban te verstevigen en ervoor proberen te zorgen dat het “huurdersklimaat”, in de meest brede zin van het woord, voor de huurders en woningzoekenden bij Bergopwaarts steeds beter gaat worden. Voor suggesties op dit gebied staan wij altijd open!

Het bestuur van HBO De Peel

­