bg header new

logo HBO 225x150 voor site

Dit was de kerninhoud van een interview dat de directeur-bestuurder van Bergopwaarts, Tanja Liebers-van Rooy, gaf aan het Eindhovens Dagblad.

 

 

  

De tijden dat ook in Zuidoost Brabant de achterdeur altijd openstond en iedereen daar binnen kon lopen, dat je altijd een beroep kon doen op hulp van buurtgenoten en familie, dat het woord sociale controle nog niet bestond, want dat was een vanzelfsprekendheid in de gemeenschap van die tijd, ligt ver achter ons. Deze tijden zullen ook nooit meer terugkomen. We zullen met z’n allen moeten wennen aan het idee dat het noodzakelijk is dat we in straten, buurten en wijken weer een beroep kunnen doen op elkaar, dat we weten wie onze buurtgenoten zijn, dat bekend is waar bijvoorbeeld kwetsbare ouderen wonen, zodat we daar een oogje in het zeil kunnen houden. 

Er zal wel aan een aantal voorwaarden moeten worden voldaan. Dat is uiteraard mede afhankelijk van wat de wijk al aan voorzieningen heeft en waar de knelpunten liggen. Op een groot aantal punten is in alle wijken en dorpen, waar Bergopwaarts woningen verhuurt, de situatie redelijk op orde. Eén van de noodzakelijke voorzieningen is een centraal ontmoetingspunt. Dit dient enerzijds als locatie om activiteiten aan te bieden aan bewoners en anderzijds als plek waar bijvoorbeeld de buurt- en wijkwerkers van de LEV-groep of ONIS spreekuur kunnen houden of bepaalde informatiemiddagen of –avonden aan kunnen bieden. Anderzijds kan zo’n locatie dienen als ontmoetingsplek voor buurtgenoten. Het is ons inziens mede een taak van de gemeente om hierin te voorzien c.q. dit te faciliteren in samenwerking met vertegenwoordigers uit de buurt. Met name in de Koolhof ontbreekt zo’n voorziening, terwijl daar (bewezen) grote behoefte aan is. Alle andere dorpen en wijken hebben een wijk- of dorpscentrum.
Een andere basisvoorwaarde is een evenredige samenstelling van de bewoners, zowel huurders als eigenaren, oud en jong, met of zonder rugzakje. Een mix van bewoners uit verschillende inkomensgroepen is noodzakelijk om te voorkomen dat een eenzijdige bevolkingsopbouw automatisch kan leiden tot balansverstoring en oververtegenwoordiging van bepaalde problematiek. Daarvoor is het beslist noodzakelijk dat Bergopwaarts de vereiste speelruimte krijgt om variabel toe te wijzen en niet alleen volgens geharnaste regels. Dit moet dan in overleg met bepaalde bevolkingsgroepen, lokale welzijnsorganisaties en gemeenten. Normaliter kan Bergopwaarts slechts toewijzen op grond van inkomen. Variatie kan alleen worden aangebracht door verschillende soorten huizen te bouwen in verschillende prijsklassen op diverse locaties in een wijk. Dit wordt deels ook bereikt door te bouwen voor ouderen, zodat doorstroming gerealiseerd wordt. In deze plannen kunnen ook bouwplannen voor starters worden meegenomen.
Het is dus noodzakelijk dat van overheidswege de ruimte voor corporaties groter wordt om te bouwen voor een grotere groep woningzoekenden en niet alleen de sociale huurders met de laagste inkomens. Een eerste stap richting verwezenlijking van deze wens kan de regering zelf zetten: zet hiervoor de verHUURDERSHEFFING in. Op die manier kan de overheid zonder al te veel gezichtsverlies deze misstap uit het verleden terugdraaien. Lijkt me een strak plan!!!!!

HvE

­