bg header new

logo HBO 2

DE BESTUURSLEDEN VAN HBO DE PEEL MAKEN ZICH ERNSTIGE ZORGEN OVER DE HUURMAATREGELEN

Huurmaatregelen 1 juli 2019
Laten we eerst eens even kijken naar deze huurmaatregelen. Want, we hebben net met ons allen als huurders van Bergopwaarts, na 1 juli 2019, gekeken wat er met de hoogte van de huur is gebeurd. Valt het mee of valt het tegen. Bij de één valt het inderdaad mee, want hij of zij kreeg wat huurverlaging, maar bij de ander viel het tegen omdat de huur toch weer omhoog is gegaan. Heb je een wat ruimere portemonnee dan is het allemaal nog wel te doen, maar zit het met je inkomen door welke reden dan ook wat moeilijk dan kan een huurverhoging toch problemen met zich mee brengen. Van regeringswege horen we dat we er “met z’n allen op vooruit gaan”. Nou veel huurders onder ons merken daar helemaal niks van. Voor ons, huurders van Bergopwaarts, zit de huurverhoging voor dit jaar op ongeveer 1,6%. Het landelijk beeld laat zien dat huurders van sociale huurwoningen gemiddeld 2% huurverhoging hebben gekregen.

Huurmaatregel net onder het landelijk gemiddelde, maar toch…..
Toch zit er een addertje onder het gras. Bergopwaarts heeft de streefhuren voor haar woningen veelal gekoppeld aan de zogenaamde “aftoppingsgrenzen”. Deze grenzen worden elk jaar door de overheid aangepast, lees verhoogd. Dat ziet er voor 2019 als volgt uit:
De lage aftoppingsgrens voor een- en tweepersoonshuishoudens bedraagt nu € 607,46 en was € 597,30 in 2018. De hoge aftoppingsgrens voor drie- of meerpersoons huishoudens is nu € 651,03 en was € 640,14 in 2018. Forse verhogingen dus!!
Per 1 januari paste Bergopwaarts haar streefhuren aan, aan deze nieuwe aftoppingsgrenzen. Dat betekent dus dat de streefhuren elk jaar al omhooggaan door deze verhoging van de aftoppingsgrenzen en dat er op 1 juli van elk jaar vervolgens de jaarlijkse huurverhoging plaatsvindt.

Oplopende spiraal van huurverhogingen
Al met al een lijn van constante verhogingen van onze kale huren. Ons bestuur vraagt zich af of dit voor de huurders op den duur nog wel betaalbaar zal zijn. Het is beslist niet zo dat Bergopwaarts moet worden gezien als een corporatie met extreem hoge huurprijzen. Dat blijkt uit de laatste cijfers van Corporatie in Perspectief dit jaar. Daarin wordt vermeld dat de gemiddelde huur bij Bergopwaarts € 508 bedraagt, tegen landelijk € 516, verder is het percentage van de maximaal toegestane huur bij Bergopwaarts 61,2% tegen landelijk 72,1%. Goede cijfers dus maar toch zitten wij als bestuur van HBO De Peel aan te hikken tegen die constante spiraal van de verhoging van de huren en daar willen wij in de komende overleggen met Bergopwaarts over gaan spreken.

Ons bestuur maakt zich zorgen
Wij denken dat het goed is om u, de huurders, op de hoogte te brengen van onze zorgen over deze constante huurverhogingen en wij vinden dat wij deze zorgen bij de directie van Bergopwaarts kenbaar moeten gaan maken. U zult mogelijk bij uzelf denken: “Leg dan een eis van het niet verhogen van de huren of zelfs die van een huurverlaging op tafel”. Laten wij u dan een kijkje gunnen in de wijze waarop het overleg tussen Bergopwaarts en HBO De Peel eraan toe gaat. Twee jaar geleden vonden wij al dat de streefhuren wel een jaar bevroren konden worden. Op het bestuurlijk overleg wat kort daarop volgde heeft de Directeur-bestuurder, mevrouw Tanja Liebers, ons inkijk gegeven in de financiële huishouding van Bergopwaarts van dat moment. Wij gaan u hier niet met cijfers vermoeien maar toen bleek ons dat, wanneer Bergopwaarts aan haar financiële verplichtingen had voldaan en de financiering van de geplande maatregelen in de organisatie en de te bouwen en de verhuurde woningen rond had, er onder de streep niets over was. Ons werd duidelijk dat wanneer onze wens toen zou worden ingewilligd er aan de andere kant strepen moesten worden gezet door geplande zaken die noodzakelijk waren binnen het huurdersklimaat van de huurders van Bergopwaarts. Hiermee zeggen wij dat je rekening moet houden met het feit dat daar waar je enerzijds de financiën van de huurders tegemoet komt er aan de andere zijde gestreept moet gaan worden in zaken die ook van groot belang kunnen zijn voor ons, de huurders.

Wat staat ons te doen
Ondanks het hiervoor gestelde vinden wij dat we toch met de directie van Bergopwaarts moeten gaan overleggen over het almaar stijgen van de huren. Onze inkomens houden absoluut geen gelijke tred met deze verhogingen en doorgaan op deze manier zal leiden tot grote financiële problemen bij een flink aantal huurders zo denken wij. Wij denken dat we samen moeten gaan zoeken naar mogelijkheden om een halt toe te roepen aan de constant stijgende lijn van de hoogte van de huren.

Die verschrikkelijke (Ver)huurdersheffing!!!
Bij het schrijven en denken over deze materie is het ons nog steeds een levensgrote doorn in het oog dat van de door ons, de huurders, opgebrachte huurpenningen er dit jaar ongeveer drie maanden huur, zo’n 4½ miljoen euro, in staatskas moet worden gestort. Ze durven dit nog steeds “verhuurdersheffing” te noemen terwijl het een ordinaire extra huurdersbelasting is die gewoon “huurdersheffing” genoemd dient te worden. Aan de ene kant ervoor zorgen dat de corporaties de huren jaarlijks gaan verhogen en aan de andere kant deze huuropbrengsten afromen. Dát is wat deze regering al jarenlang doet en ervoor zorgt dat wij, de huurders, al jaren in een constante spiraal van huurverhogingen zitten.

Bestuurlijk overleg
Binnenkort zitten wij weer met de directie van Bergopwaarts aan tafel tijdens het zogenoemde bestuurlijk overleg. Wij hopen dat zij op onze website deze publicatie hebben gelezen, dan zal dit een goede voorzet voor het verdere overleg kunnen zijn.
Onze bestuursleden zijn van mening dat wij aan u, de huurders van Bergopwaarts, kenbaar moeten maken dat wij met een zorgelijke blik die almaar stijgende lijn in de huren zien. Ook vinden wij dat we aan u duidelijk moeten maken met welke intentie wij het overleg met Bergopwaarts hierover ingaan. Het zou heel erg goed zijn wanneer we in goed overleg, met respect en begrip voor elkaars standpunten tot een compromis zouden kunnen komen waar zowel de huurder als de verhuurder mee kan leven.

Deurne, 13 september 2019,
Het bestuur van HBO De Peel

­