bg header new

huizen nederland 2Tevredener bij goede binding met de buurt

 

 

 


De woonomgeving, met name het ervaren van sociale cohesie ofwel binding met de buurt, is een belangrijkere factor voor tevredenheid met het leven dan de woning zelf.
Dat blijkt uit onderzoek(externe link) van het Centraal Bureau voor de Statistiek. De woonomgeving, met name binding met de buurt, is een belangrijkere factor voor tevredenheid met het leven dan de woning zelf.

Sociale cohesie
Het gaat daarbij zoals gezegd met name over de binding met de omgeving, of sociale cohesie. Van de buurtbewoners die een sterke mate van sociale cohesie ervaren is 97 procent tevreden met hun leven. Bij mensen die lage sociale cohesie ervaren in hun buurt is dit 69 procent.

Overlast
Mensen die overlast ervaren in hun buurt, bijvoorbeeld door lawaai of stank, zijn minder vaak tevreden zijn met het leven. Onder diegenen die veel overlast in hun buurt ervaren is 85 procent tevreden met hun leven. Van de mensen die helemaal geen of weinig overlast ervaren is 94 procent tevreden.

Woning
Kenmerken van de woning zijn eveneens van invloed op de tevredenheid met het leven, zij het minder sterk dan kenmerken van de woonomgeving. Zo geven bewoners van een vrijstaand huis vaker aan tevreden te zijn dan mensen met een etagewoning, namelijk 97 tegen 88 procent. Personen met een hoek- of tussenwoning zitten hier qua tevredenheid tussenin.
(De Woonbond 5 januari 2018)

NASCHRIFT HBO DE PEEL
De hiervoor omschreven cohesie in de buurt - en de tevredenheid van huurders die hierdoor versterkt wordt - wordt mede ondersteund door de projecten "leefbaarheid" iin de wijken die door onze verhuurder Bergopwaarts ondersteund worden. Dit bestaat soms uit het plaatsen van bankjes, het realiseren van speelplekken voor kinderen middels speeltoestellen etc., projecten die Bergopwaarts financieel ondersteund en samen met de gemeenten worden uitgevoerd. Hieraan verbindt Bergopwaarts de voorwaarden dat de initiatieven vanuit de huurders komen en er - zo mogelijk - ook van zelfwerkzaamheid binnen het realiseren van deze zaken sprake zal zijn.
Als huurdersorganisatie promoten wij bij de huurders het aandragen van goede initiatieven voor dit soort projecten waar we kunnen en dragen dit vooral op de huurdersavonden uit. Leefbaarheid en binding met de buurt zijn zaken die het woongenot voor elke huurder beter kunnen maken!!!

Het bestuur van HBO De Peel 

­