bg header new

logo HBO 225x150Wat bracht 2017 voor HBO De Peel en de huurders van Bergopwaarts??

 

 

 


Nieuw ondernemingsplan Bergopwaarts

Begin 2017 zag het nieuwe Ondernemingsplan 2017 – 2020 van Bergopwaarts het licht, onder het motto: “Bergopwaarts biedt ruimte”. Zonder daarbij op de details in te gaan stellen wij dat, wanneer de medewerkers van Bergopwaarts hun werkzaamheden verrichten in lijn met dit ondernemingsplan, ons bestuur én de huurders daar in positieve zin de gevolgen van zullen ondervinden. Het is namelijk zo dat de missie die Bergopwaarts in dit plan voor ogen heeft luidt: “Samen Ondernemen voor Sociaal Wonen”. Wij gaan er van uit – en houden daarbij de vinger aan de pols – dat het motto en de missie zullen leiden tot een goed, en liever nog een prima, huurdersklimaat voor de huurders van Bergopwaarts.

Huurmaatregelen 2017
Hier kunnen wij kort over zijn. Wij zijn met Bergopwaarts een systeem van de jaarlijkse huurmaatregelen overeengekomen dat wordt toegepast volgens de zogenaamde “huursombenadering”. Hoe dit systeem werkt hebben wij meerdere malen in ons blad Huurders Informatie en op de gehouden huurdersavonden uitgelegd. Dit jaar heeft dit geleid tot een gemiddelde huurstijging, gemeten over alle huurders va Bergopwaarts, van 0.21%. Afgezet tegen het landelijk gemiddelde van 0,8% mogen we stellen dat dit een goed resultaat is.

Scheiding DAEB niet DAEB
Over dit onderwerp hebben wij u, de huurders van Bergopwaarts, duidelijkheid verschaft. De Autoriteit Woningcorporaties heeft het ontwerpvoorstel begin dit jaar goedgekeurd. Kort en populair gezegd komt het er op neer dat Bergopwaarts haar bezit dient te scheiden in een commercieel en sociaal deel. De bepalingen in dit stuk geven aan dat Bergopwaarts over enige jaren vrijwel haar totale woningbezit heeft ondergebracht in de sociale sector. Voor huurders en woningzoekenden die aangewezen zijn op woningen in de sociale huursector is dit vanzelfsprekend een zeer positieve zaak.

Nieuwe directeur-bestuurder voor Bergopwaarts
Op 1 oktober 2017 werd mevrouw Tanja Liebers-van Rooy benoemd tot de nieuwe directeur-bestuurder van Bergopwaarts, als opvolger van de heer Chris Theuws. Tanja Liebers werkt al vele jaren bij Bergopwaarts, de laatste jaren in de functie van manager Bedrijfsvoering. In die functie hadden wij als bestuursleden van HBO De Peel wel contacten met haar en is zij voor ons dus geen onbekende. In oktober hadden wij ons eerste contact met haar in haar nieuwe functie. Daarin werd wederzijds vertrouwen uitgesproken in een goede samenwerking tussen Bergopwaarts en HBO De Peel, in het belang van de huurders.

Vernieuwde Samenwerkingsovereenkomst
In het hiervoor aangeduide eerste overleg met de nieuwe directeur-bestuurder mevrouw Liebers in oktober dit jaar, werd de vernieuwde Samenwerkingsovereenkomst getekend. Gedurende 2017 is over deze vernieuwing goed overleg gevoerd en is deze overeenkomst er een waar we de komende jaren goed mee uit de voeten zullen kunnen.

2017 was een druk jaar voor HBO De Peel
Ons bestuur heeft behoorlijk hard moeten werken om de zaken waar we als huurders belangen organisatie voor staan, uit te voeren. De hiervoor genoemde zaken zijn de meest in het oog springende onderwerpen, maar er gebeurde vanzelfsprekend heel erg veel meer. Wat dat zoal inhoudt kunt u lezen op de achterpagina van ons contact- en informatieblad Huurders Informatie waarvan wij ook dit jaar, in de 12e jaargang, geheel in eigen beheer weer twee edities hebben uitgebracht.

Contact met u, de huurders
In 2017 hielden we 4 huurdersavonden. We gaven 2 edities van Huurders Informatie uit, die we bij alle huurders van Bergopwaarts bezorgden. Op de website, die zo nodig dagelijks wordt bijgehouden, kunnen de huurders van Bergopwaarts de benodigde informatie vinden en contact leggen met ons bestuur. Elke donderdagmorgen houden wij spreekuur van 10.00 tot 12.00 uur in ons kantoor aan de Stijn Streuvelslaan 48a in Deurne. Buiten deze uren kunnen bij noodzaak andere afspraken worden gemaakt. In 2018 zal HBO De Peel te vinden zijn op Facebook. Wanneer dit account wordt opengesteld maken wij op deze site bekend.
Zoals u kunt zien, een behoorlijk druk jaar dat 2017. We staan als bestuursleden van HBO De Peel in de startblokken om van het jaar 2018 weer het beste te maken voor u en voor ons, de huurders van Bergopwaarts. Alle goeds voor 2018!

Het bestuur van HBO De Peel

­