bg header new

logo HBO 2 jpg


BRIEVEN MET DE HUURMAATREGELEN 2017 VOOR

HUURDERS VAN BERGOPWAARTS ZIJN VERZONDEN

Bergopwaarts heeft de brieven waarin de huurmaatregel 2017 voor alle huurders wordt aangekondigd tijdig verzonden. Hierin kunt u precies zien wat uw streefhuur is, hoe hoog uw huurverhoging wordt, wat uw oude en nieuwe kale huur is en wat uw oude en nieuwe bruto huurbedrag wordt.

In het begeleidend schrijven wordt een toelichting gegeven op het passend toewijzen van huurwoningen, de richtlijnen voor de jaarlijkse huurverhogingen, het systeem van de toegepaste huurmaatregelen, het eventueel bezwaar maken tegen de huurmaatregel en de gevolgen voor de huurtoeslag.

Het systeem van de huurmaatregelen voor het jaar 2017 zit als volgt in elkaar:

Sociale woningen

Primaire en secundaire doelgroep (huishoudinkomens tot € 40.349,-):

De kale huurprijs:

  • Wordt verlaagd met maximaal 5% indien reeds meer dan de streefhuur wordt betaald.
    De huurprijs wordt minimaal gelijk aan de streefhuur.
  • Blijft gelijk indien reeds precies de streefhuur wordt betaald.
  • Wordt met 0,3% verhoogd indien minder dan 10% minder dan de streefhuur wordt betaald.
    De huurprijs wordt maximaal gelijk aan de streefhuur.
  • Wordt met 0,9% verhoogd indien meer dan (of gelijk aan) 10% minder dan de streefhuur wordt betaald.

Hoge inkomens (huishoudinkomens vanaf € 40.349):

  • Alleen voor huurders met een huishoudinkomen hoger dan € 40.349 wordt de kale huurprijs in principe met 1,0% verhoogd tot de huurprijs van € 674,00 met daarbij 100% van maximaal redelijk als maximum (mocht dit lager zijn dan € 674,00).
  • De huurprijs van huurders met hoge huishoudinkomens die reeds minimaal € 674,00 betalen wordt niet aangepast (0% huurverhoging). Uitzondering hierop is er als de huurprijs meer dan 30% lager is dan de streefhuur. De huurder krijgt dan een huurverhoging van 4,3%.

Geliberaliseerde huurwoningen

De huurprijs van geliberaliseerde woningen (kale huur hoger dan € 710,68) wordt inflatievolgend verhoogd op basis van het inflatiecijfer over maart 2017 = 1,1%

UITZONDERINGEN

Met betrekking tot de hiervoor vermelde huurverhoging voor de Hoge huishoudinkomens (huishoudinkomens vanaf € 40.349) worden hiervan uitgezonderd:

huishoudens waarvan één of meer leden de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt

en

huishoudens van vier of meer personen.

Voor deze huishoudens is geen hogere huurverhoging toegestaan, ongeacht de hoogte van het huishoudinkomen. Voor deze uitgezonderde groepen gelden dezelfde regels als voor de hiervoor genoemde primaire en secundaire doelgroep.

GEMIDDELD PERCENTAGE HUURMAATREGEL 2017

Het geheel van de voorgestelde huurmaatregel 2017 leidt er toe dat er over het geheel genomen sprake zal zijn van een gemiddelde 0,3% huurverhoging, gemeten over alle huurders van Bergopwaarts.
De wijze waarop Bergopwaarts de huursombenadering toepast betekent dat huurders die meer dan de vastgestelde streefhuur voor hun woning betalen huurverlaging krijgen, huurders die de streefhuur betalen geen huurverhoging krijgen en huurders die minder als de streefhuur betalen huurverhoging krijgen. Het gevolg van deze werkwijze is dat de huurprijzen voor alle woningen van Bergopwaarts op den duur naar de vastgestelde streefhuren toe groeien en worden soms onredelijke verschillen in huren voor soortgelijke woningen gelijkgemaakt.

STREEFHUREN VAN BERGOPWAARTS

Huurwoningen met 0 of 1 slaapkamer

Doelgroep: 1 persoons huishouden jonger dan 23 jaar en ouder dan 65 jaar

Huurprijs: € 414,02 (Dit noemt men de Kwaliteitskortinsgrens)


Huurwoningen met 2 of 3 slaapkamers

Doelgroep: Kleine gezinnen van 1 of 2 personen en ouderen vanaf 65 jaar

Huurprijs: € 592,55 (Dit noemt men de Aftoppingsgrens voor 1 tot 2 persoons huishoudens)


Huurwoningen met 4 of 5 slaapkamers

Doelgroep: Gezinnen van 3 of meer personen

Huurprijs: € 635,05 (Dit noemt men de Aftoppingsgrens voor gezinnen vanaf 3 personen)

Op de hiervoor genoemde categorieën zijn een aantal uitzonderingen van toepassing. Deze uitzonderingen vinden hun oorzaak in het feit dat zij door hun indeling, puntenaantal en nog enige andere oorzaken niet passen in de normale indeling. Mocht u informatie over uw streefhuur wensen kunt u dat bij Bergopwaarts of bij HBO De Peel navragen.

REDELIJK TEVREDEN

Als bestuursleden van HBO De Peel kunnen we redelijk tevreden zijn over het bereikte resultaat in het overleg over de huurmaatregelen 2017. Gemiddeld 0% is natuurlijk beter maar wij beseffen dat nieuwbouw, vernieuwing en onderhoud ook bekostigd moeten kunnen blijven worden.
De écht hoge huurverhogingen liggen gelukkig achter ons en we gaan er van uit dat we dit gematigde beleid op het gebied van de huurverhogingen de komende jaren vast kunnen houden. Wij doen er in elk geval ons best voor!!!

Het bestuur van HBO De Peel

 

­